Khoa Địa lý(DHS)

THỜI GIAN QUAN TRỌNG

THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Thời gian quan trọng

- Bản tóm tắt báo cáo (theo mẫu gửi kèm): trước ngày 20/11/2023

- Thông chấp nhận tóm tắt: trước ngày 20/12/2024

- Báo cáo toàn văn (theo mẫu gửi kèm): trước ngày 20/02/2024

- Thông báo chấp nhận toàn văn: trước ngày 20/03/2024

- Đăng ký tham dự hội nghị: trước ngày 30/3/2024

Nguồn: Khoa Đia ly
caothihoa post: 2023-11-21 10:31:29 PM

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp