Khoa Địa lý(DHS)

THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Mốc thời gian quan trọng

Thời gian quan trọng:

- Bản tóm tắt báo cáo (theo mẫu gửi kèm): trước ngày 20/11/2023

- Thông báo chấp nhận tóm tắt: trước ngày 20/12/2024

- Báo cáo toàn văn (theo mẫu gửi kèm): đến hết ngày 15/03/2024 (thay vì 20/02/2024 như trong thông báo số 2)

- Thông báo chấp nhận toàn văn: trước ngày 20/03/2024

- Đăng ký tham dự hội nghị: trước ngày 30/3/2024

Nguồn: Khoa Đia ly
caothihoa post: 2024-02-26 9:59:54 AM

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp