Khoa Địa lý(DHS)

QUY CHẾ, QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

QUY ĐỊNH, QUY CHẾ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Năm 2021: CHI TIẾT 

Nguồn: Khoa Đia ly
admin post: 2023-09-12 9:08:26 AM

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp