Khoa Địa lý(DHS)

Thông báo

Điều chỉnh thời gian nộp báo cáo toàn văn

Thực hiện ý kiến của ban chỉ đạo Hội nghị Địa lý 2024. BTC Hội nghị sẽ gia hạn thời gian nộp báo cáo toàn văn đến hết ngày 15/3/2024 (thay vì 20/02/2024)

Nguồn: Khoa Đia ly
caothihoa post: 2024-02-23 4:01:49 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp