Khoa Địa lý(DHS)

Gửi bài

Gửi bài báo qua Google Form

  1. Gửi tóm tắt bài báo: https://forms.gle/VZ6xJCCTg18wmBk88
  2. Gửi toàn văn bài báo: https://forms.gle/UsqzMD4vKwNWHbqi9

 

Nguồn: Khoa Địa lý
caothihoa post: 2023-12-05 4:25:14 PM

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp