Khoa Địa lý(DHS)

Công đoàn

1. Chủ tịch Công đoàn


ThS. Nguyễn Thị Minh Hương

 

 

2. Uỷ viên BCH Công đoàn


TS. Mai Văn Chân 

CN. Nguyễn Thị Mai

 

Nguồn: Khoa Địa lý
admin post: 2023-04-11 11:02:38 AM

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp