Khoa Địa lý(DHS)

Ban chủ nhiệm khoa

TRƯỞNG KHOA

TS Nguyễn Đăng Độ

- Điện thoại: 0985550667

- Email: donguyendang@gmail.com

Lý lịch khoa học

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS Lê Phúc Chi lăng

- Điện thoại: 0935064456

- Email: ngoctimhue@gmail.com

Nguồn: Khoa Địa lý
admin post: 2023-04-04 3:05:50 PM

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp