Khoa Địa lý(DHS)

Thạc sĩ

Tuyển sinh sau đại học Khoa Địa lý năm học 2023 - 2024

Khoa Địa lý tuyển sinh đào tạo thạc sĩ với 3 chuyên ngành:

  1. Địa lý tự nhiên
  2. Địa lý học (Địa lý kinh tế - xã hội)
  3. LL&PPDHBM Địa lý

Hình thức: Xét tuyển

Nguồn: Khoa Đia ly
admin post: 2023-04-20 2:47:53 PM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp