Khoa Địa lý(DHS)

Hình ảnh-Video

Nơi lưu giữ những hình ảnh, video về Sinh viên, học viên, cán bộ, giảng viên của Khoa Địa lý qua nhiều giai đoạn. Nếu bạn có tư liệu và muốn chia sẽ, vui lòng gửi vào email: khoadia@dhsphue.edu.vn hoặc qua FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008497727411

0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp