Khoa Địa lý(DHS)

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢN ĐỒ


Nghiên cứu thực trạng giáo dục du lịch xanh cho sinh viên Đại học Huế

Đề tài nghiên cứu thực trạng giáo dục du lịch xanh cho sinh viên Đại học Huế. Từ đó đề xuất các giải pháp du lịch xanh và giáo dục du lịch xanh ở các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo về du lịch ở Đại học Huế có hiệu quả hơn
Năm: 2022 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 150

Đề xuất các mô hình kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo ở các xã bãi ngang ven biển huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Xác lập được cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là các mô hình nông nghiệp kết hợp nhằm xóa đói giảm nghèo ở các xã bãi ngang ven biển huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng phát triển bền vững. 
Năm: 2017 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 116

Tác động của khu công nghiệp Phong Điền đến tình hình phát triển kinh tế xã hội thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu tác động của khu công nghiệp Phong Điền đến sự phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Phong Điền, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp Phong Điền
Năm: 2017 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 63

Đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường của dịch vụ du lịch hộ gia đình tại các điểm du lịch khu vực đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt động dịch vụ du lịch của hộ gia đình tại các điểm du lịch khu vực đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế, tiến hành đánh giá những tác động kinh tế, xã hội và môi trường để đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm phát triển du lịch bền vững
Tác giả: Lê Văn Tin
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 171

Nghiên cứu thực trạng dịch vụ du lịch hộ gia đình ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu thực trạng hoạt động dịch vụ du lịch của hộ gia đình ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm phát triển du lịch hiệu quả và bền vững.
Tác giả: Lê Anh Toại
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 94

Người dân với mô hình phát triển sản xuất bảo vệ môi trường

Bao gồm tuyển tập 60 bài viết của 60 tác giả trong công tác sản xuất phát triển kinh tế kết hợp đi đôi với việc bảo vệ và phát triển bền vững môi trường
Tác giả: Nhiều tác giả
Năm: 2000 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 253

Giáo trình kinh tế môi trường

Trình bày sự ra đời và phát triển của kinh tế môi trường, kinh tế ô nhiễm, kinh tế tài nguyên. Các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường. Định giá tài nguyên và tác động môi trường
Tác giả: Hoàng Xuân Cơ
Năm: 2005 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 248

Bài giảng chuyên đề bản đồ giáo khoa địa lý

Giới thiệu bài giảng chuyên đề bản đồ giáo khoa địa lý dùng cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế
Tác giả: Lê Văn Tin
Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 68

Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ quy hoạch sản xuất nông - lâm nghiệp vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Xác định cơ sở khoa học cho việc tổ chức không gian sản xuất nông nghiệp hợp lý trên cơ sở đánh giá tiềm năng đất đai tại địa bàn nghiên cứu.
Tác giả: Phạm Thị Hạnh
Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 109

Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ quy hoạch cây công nghiệp dài ngày huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Đánh giá tài nguyên đất đai nhằm xác lập cơ sở khoa học phục vụ cho việc qui hoạch, bố trí cây công nghiệp dài ngày theo hƣớng phát triển lâu bền huyện Chƣ Sê, tỉnh Gia Lai
Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 116

Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo ngành huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trên cơ sở đánh giá các nguồn lực và thực trạng cơ cấu nông nghiệp theo ngành ở huyện Phú Lộc, đề tài nhằm đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo ngành huyện Phú Lộc hợp lý và phát triển bền vững.
Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 113

Hiện trạng và giải pháp tổ chức lãnh thổ nông – lâm – ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Trên cơ sở đánh giá các nguồn lực và xu hướng ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông – lâm - ngư ở huyện Lệ Thủy, đề tài nhằm tổ chức được các lãnh thổ sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa
Tác giả: Lê Thị Ánh
Năm: 2016 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 123

Nghiên cứu thực trạng giáo dục du lịch xanh cho sinh viên Đại học Huế

Đề tài nghiên cứu thực trạng giáo dục du lịch xanh cho sinh viên Đại học Huế. Từ đó đề xuất các giải pháp du lịch xanh và giáo dục du lịch xanh ở các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo về du lịch ở Đại học Huế có hiệu quả hơn
Năm: 2022 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 150

Đề xuất các mô hình kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo ở các xã bãi ngang ven biển huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Xác lập được cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là các mô hình nông nghiệp kết hợp nhằm xóa đói giảm nghèo ở các xã bãi ngang ven biển huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng phát triển bền vững. 
Năm: 2017 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 116

Tác động của khu công nghiệp Phong Điền đến tình hình phát triển kinh tế xã hội thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu tác động của khu công nghiệp Phong Điền đến sự phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Phong Điền, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp Phong Điền
Năm: 2017 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 63

Đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường của dịch vụ du lịch hộ gia đình tại các điểm du lịch khu vực đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt động dịch vụ du lịch của hộ gia đình tại các điểm du lịch khu vực đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế, tiến hành đánh giá những tác động kinh tế, xã hội và môi trường để đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm phát triển du lịch bền vững
Tác giả: Lê Văn Tin
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 171

Nghiên cứu thực trạng dịch vụ du lịch hộ gia đình ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu thực trạng hoạt động dịch vụ du lịch của hộ gia đình ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm phát triển du lịch hiệu quả và bền vững.
Tác giả: Lê Anh Toại
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 94
(Nguồn từ TT Thư viện & Tri thức số, trường ĐH Sư phạm Huế)

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp