Khoa Địa lý(DHS)

LL & PPDH MÔN ĐỊA LÝ


Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong môn Địa lí trung học phổ thông

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn của việc GDHN, đề tài đề xuất quy trình và một số biện pháp tích hợp giáo dục định hướng nghề nghiệp cho HS trong dạy học Địa lí ở các trường THPT. 

Ứng dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học môn Địa Lí THPT theo hướng phát huy năng lực học sinh

Lựa chọn và ứng dụng các phần mềm phù hợp, hỗ trợ các hoạt động dạy và học môn Địa lí ở trường THPT theo hướng phát triển cho học sinh các năng lực chung và năng lực đặc thù môn Địa lí, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục môn Địa lí phổ thông theo mục tiêu Bộ Giáo dục đã đề ra. 
Năm: 2021 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 164

Phát triển năng lực viết báo cáo trong dạy học địa lí lớp 11 trung học phổ thông

Nghiên cứu và xác định cách thức phát triển năng lực viết báo cáo cho học sinh trong dạy học địa lí lớp 11 ở trường trung học phổ thông từ đó vận dụng vào quá trình dạy học và góp phần đổi mới căn bản giáo dục – đào tạo.
Tác giả: Phan Văn Đức
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 105

Phát triển năng lực nhận thức Địa Lí 12 theo không gian lãnh thổ

Xác định được một số phương pháp phát triển năng lực nhận thức Địa Lí 12 theo không gian lãnh thổ nhằm góp phần đổi mới dạy học Địa lí 12 theo định hướng năng lực.
Tác giả: Cao Thị Thuỷ
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 100

Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học Địa lí 11 ở trường trung học phổ thông

Đề xuất được phương pháp và quy trình tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học Địa lí 11 ở trường Trung học phổ thông (THPT).
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 129

Phát triển năng lực viết báo cáo trong dạy học địa lí lớp 11 trung học phổ thông

Nghiên cứu và xác định cách thức phát triển năng lực viết báo cáo cho học sinh trong dạy học địa lí lớp 11 ở trường trung học phổ thông từ đó vận dụng vào quá trình dạy học và góp phần đổi mới căn bản giáo dục – đào tạo.
Tác giả: Phan Văn Đức
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 105

Phát triển năng lực nhận thức Địa Lí 12 theo không gian lãnh thổ

Xác định được một số phương pháp phát triển năng lực nhận thức Địa Lí 12 theo không gian lãnh thổ nhằm góp phần đổi mới dạy học Địa lí 12 theo định hướng năng lực.
Tác giả: Cao Thị Thuỷ
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 100

Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học Địa lí 11 ở trường trung học phổ thông

Đề xuất được phương pháp và quy trình tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học Địa lí 11 ở trường Trung học phổ thông (THPT).
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 129

Dạy học tích hợp địa lí 12 THPT theo định hướng phát triển năng lực HS

Xác định được quy trình và một số phương pháp dạy học tích hợp trong dạy học Địa lí lớp 12 THPT, đồng thời nghiên cứu nội dung chương trình Địa lí lớp 12 THPT để đưa ra phương án tích hợp, góp phần thực hiện đổi mới dạy học trong môn Địa lí 12 theo hướng phát triển năng lực HS
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 113

Giáo dục phòng chống thiên tai cho học sinh qua môn Địa lí lớp 12 THPT

Xác định được các cách thức giáo dục phòng chống thiên tai cho học sinh qua môn Địa lí lớp 12 THPT nhằm nâng cao khả năng thích ứng với môi trường sống và phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh, góp phân nâng cao chất lượng dạy học trong môn Địa lí lớp 12 THPT.
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 115

Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong môn Địa lí trung học phổ thông

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn của việc GDHN, đề tài đề xuất quy trình và một số biện pháp tích hợp giáo dục định hướng nghề nghiệp cho HS trong dạy học Địa lí ở các trường THPT. 

Ứng dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học môn Địa Lí THPT theo hướng phát huy năng lực học sinh

Lựa chọn và ứng dụng các phần mềm phù hợp, hỗ trợ các hoạt động dạy và học môn Địa lí ở trường THPT theo hướng phát triển cho học sinh các năng lực chung và năng lực đặc thù môn Địa lí, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục môn Địa lí phổ thông theo mục tiêu Bộ Giáo dục đã đề ra. 
Năm: 2021 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 164

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong hoạt động ngoại khóa Địa lí lớp 10 trung học phổ thông

Xác định được các phương pháp giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong hoạt động ngoại khóa Địa lí lớp 10 nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học phổ thông, thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 83

Xây dựng hệ thống tư liệu điện tử trong dạy học Địa lý lớp 11 trường trung học phổ thông

Xây dựng được hệ thống tư liệu điện tử gồm hình ảnh, văn bản theo từng mạch, chủ đề nội dung môn Địa lý, phục vụ cho việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 81
(Nguồn từ TT Thư viện & Tri thức số, trường ĐH Sư phạm Huế)

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp