Khoa Địa lý(DHS)

ĐỊA LÝ HỌC


Khai thác giá trị của nhã nhạc cung đình Huế vào phát triển du lịch thành phố Huế

Trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng, giải pháp đề xuất hướng khai thác và bảo tồn giá trị của nhã nhạc cung đình Huế phục vụ phát triển du lịch thành phố Huế.  
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 61

Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống ở Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu thực trạng khách quan về hoạt động sản xuất của các LN truyền thống ở Thừa Thiên Huế. Từ đó đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm bảo tồn và phát triển các LN truyền thống trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước.
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 128

Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch lễ hội tỉnh Đắk Lắk

Nghiên cứu tiềm năng, thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch lễ hội tỉnh Đắk Lắk nhằm góp phần phát triển hoạt động du lịch nói
riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung 
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 112

Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và lãnh thổ ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa thiên Huế

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, luận văn làm sáng tỏ thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và lãnh thổ giai đoạn 2010 - 2019, đề xuất những định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói trên theo hướng tích cực trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 112

Đánh giá nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông qua việc nghiên cứu cơ sở lý luận và tổng kết thực tiễn, luận văn cần làm sáng tỏ thực trạng nguồn nhân lực giai đoạn 2010 - 2019, đề xuất những định hướng và giải pháp nhằm góp phần đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 111

Nguyên lý thuỷ văn

Nghiên cứu các quá trình thuỷ văn và nguyên tắc vận hành của chúng, cụ thể vê mưa, tổn thất cất giữ và quá trình cân bằng nước, của các loài thực vật khác nhau. Sự bốc hơi, nước ngầm, nước trong đất, dòng chảy mặt, chất lượng nước, lưu vực sông và ngoài lưu vực sông
Năm: 2012 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 374

Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống ở Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu thực trạng khách quan về hoạt động sản xuất của các LN truyền thống ở Thừa Thiên Huế. Từ đó đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm bảo tồn và phát triển các LN truyền thống trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước.
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 128

Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch lễ hội tỉnh Đắk Lắk

Nghiên cứu tiềm năng, thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch lễ hội tỉnh Đắk Lắk nhằm góp phần phát triển hoạt động du lịch nói
riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung 
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 112

Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và lãnh thổ ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa thiên Huế

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, luận văn làm sáng tỏ thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và lãnh thổ giai đoạn 2010 - 2019, đề xuất những định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói trên theo hướng tích cực trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 112

Đánh giá nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông qua việc nghiên cứu cơ sở lý luận và tổng kết thực tiễn, luận văn cần làm sáng tỏ thực trạng nguồn nhân lực giai đoạn 2010 - 2019, đề xuất những định hướng và giải pháp nhằm góp phần đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 111

Nghiên cứu thực trạng và định hướng tổ chức quần cư khu vực nông thôn ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quần cư nông thôn và các điều kiện ảnh hưởng, đề tài đưa ra các định hướng, mô hình tổ chức quần cư khu vực nông thôn ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phù hợp với xu thế đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội.
Tác giả: Vũ Thu Phương
Năm: 2014 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 87

Khai thác giá trị của nhã nhạc cung đình Huế vào phát triển du lịch thành phố Huế

Trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng, giải pháp đề xuất hướng khai thác và bảo tồn giá trị của nhã nhạc cung đình Huế phục vụ phát triển du lịch thành phố Huế.  
Năm: 2020 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 61

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nghiên cứu thực trạng du lịch cộng đồng ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; trên có sở đó, đề xuất giải pháp phát triển phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn.
Năm: 2019 . Ngôn ngữ: VN . Số trang: 104
(Nguồn từ TT Thư viện & Tri thức số, trường ĐH Sư phạm Huế)

Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp