Khoa Địa lý(DHS)

Giáo trình Bài giảng

(Phải đăng nhập mới tải được tài liệu. Vui lòng liên hệ admin hoặc giảng viên)

Nghiên cứu, đề xuất các mô hình sinh kế bền vững ở Xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Phân tích hiện trạng và tính bền vững của các mô hình sinh kế của xã A Ngo; Đề xuất các mô hình sinh kế bền vững ở xã A Ngo, huyện A Lưới.

Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống ở Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu thực trạng khách quan về hoạt động sản xuất của các LN truyền thống ở Thừa Thiên Huế. Từ đó đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm bảo tồn và phát triển các LN truyền thống trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước.

Ứng dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học môn Địa Lí THPT theo hướng phát huy năng lực học sinh

Lựa chọn và ứng dụng các phần mềm phù hợp, hỗ trợ các hoạt động dạy và học môn Địa lí ở trường THPT theo hướng phát triển cho học sinh các năng lực chung và năng lực đặc thù môn Địa lí, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục môn Địa lí phổ thông theo mục tiêu Bộ Giáo dục đã đề ra.

Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong môn Địa lí trung học phổ thông

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn của việc GDHN, đề tài đề xuất quy trình và một số biện pháp tích hợp giáo dục định hướng nghề nghiệp cho HS trong dạy học Địa lí ở các trường THPT.

Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống ở Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu thực trạng khách quan về hoạt động sản xuất của các LN truyền thống ở Thừa Thiên Huế. Từ đó đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm bảo tồn và phát triển các LN truyền thống trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước.

Nghiên cứu, đề xuất các mô hình sinh kế bền vững ở Xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Phân tích hiện trạng và tính bền vững của các mô hình sinh kế của xã A Ngo; Đề xuất các mô hình sinh kế bền vững ở xã A Ngo, huyện A Lưới.

Ứng dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học môn Địa Lí THPT theo hướng phát huy năng lực học sinh

Lựa chọn và ứng dụng các phần mềm phù hợp, hỗ trợ các hoạt động dạy và học môn Địa lí ở trường THPT theo hướng phát triển cho học sinh các năng lực chung và năng lực đặc thù môn Địa lí, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục môn Địa lí phổ thông theo mục tiêu Bộ Giáo dục đã đề ra.

Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong môn Địa lí trung học phổ thông

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn của việc GDHN, đề tài đề xuất quy trình và một số biện pháp tích hợp giáo dục định hướng nghề nghiệp cho HS trong dạy học Địa lí ở các trường THPT.
Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp