Khoa Địa lý(DHS)

Lãnh đạo qua các thời kỳ

2021-2025

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Đăng Độ

Phó Khoa

TS. Lê Phúc Chi Lăng

2020-2021

Phụ trách khoa

PGS.TS Nguyễn Thành Nhân

Phó Khoa

TS. Lê Phúc Chi Lăng

2015-2020

Trưởng khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn

Phó Khoa

TS. Nguyễn Đăng Độ (2015-2018)

TS. Lê Phúc Chi Lăng (2018-2020)

2010-2015

Trưởng khoa

TS.GVC Lê Năm

Phó Khoa

TS. Nguyễn Hoàng Sơn

2000-2010

Trưởng khoa

TS. GVC Nguyễn Tưởng

Phó Khoa

TS.GVC Lê Năm

1992-2000

Trưởng khoa

TS. Trần Văn Thắng

Phó Khoa

TS.GVC Lê Năm

1987-1992

Trưởng khoa

NGUT Nguyễn Khoa Lạnh

Phó Khoa

TS. Trần Văn Thắng

1985-1987

Trưởng khoa

NGUT Nguyễn Khoa Lạnh

Phó Khoa

Phạm Công Toàn

1977-1985

Trưởng khoa

NGUT Nguyễn Khoa Lạnh

Phó Khoa

Hoàng Lê Tạc


Right menu loadding...
0
Tổng số CB
0
PGS.TS/TS
0
Phòng thí nghiệm hiện đại
0
Tài liệu nội sinh
0
Bằng khen
0
Nghiên cứu sinh
0
Học viên cao học
0
SV đã tốt nghiệp